MoPub SDK License Agreement

Deze MoPub SDK-licentieovereenkomst ("Overeenkomst") tussen u en het bedrijf of de entiteit die u vertegenwoordigt ("U" of "Uw") en Twitter Inc., rechtsopvolger van MoPub, Inc. en aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder Twitter International Company (gezamenlijk "MoPub") is van toepassing op Uw toegang tot en gebruik van, geheel of gedeeltelijk, de MoPub Software Development Kit, met inbegrip van de Android-, iOS- en Unity-versies van de Software Development Kit en alle bijbehorende documentatie, waaronder de documentatie in /resources/docs/, zoals van tijd tot tijd door MoPub kan worden bijgewerkt ("Documentatie"), code (met inbegrip van voorbeeldcode), hulpmiddelen en API('s), met inbegrip van eventuele upgrades, gewijzigde versies, updates, toevoegingen en kopieën van het voorgaande waarvoor MoPub U een licentie heeft gegeven (gezamenlijk "SDK" genoemd). Door de SDK te downloaden, te openen of te gebruiken stemt U hierbij in met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als U de SDK namens een entiteit gebruikt, verklaart en garandeert U dat U de volledige wettelijke bevoegdheid hebt om die entiteit aan deze Overeenkomst te binden en door de Overeenkomst te accepteren of de SDK te downloaden, te openen of te gebruiken, doet U dit namens die entiteit, en alle verwijzingen naar U of Uw in de Overeenkomst verwijzen naar die entiteit. Als U niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, moet U de SDK niet downloaden, openen of gebruiken, en geen MoPub-diensten (zoals hieronder gedefinieerd) openen of gebruiken.

 1. Licentie.

Onder voorbehoud van Uw naleving van deze Overeenkomst verleent MoPub U hierbij een beperkte, wereldwijde, persoonlijke, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie om de SDK uitsluitend te gebruiken voor het gebruik van de MoPub Marketplace-dienst en het MoPub-advertentieprogramma (gezamenlijk "Diensten" genoemd), uitsluitend op de manier die is toegestaan volgens deze voorwaarden en onderhevig aan het MoPub-beleid op www.mopub.com/legal/.

 1. Beperkingen.

Behalve indien dit uitdrukkelijk is toegestaan door MoPub, mag U niet (en U mag ook een derde partij niet helpen om dit te doen of toelaten dat een derde partij dit doet) direct of indirect (i) de SDK distribueren, verkopen, in sublicentie geven, verhuren, lenen, leasen of doorgeven aan een derde partij, (ii) de SDK gebruiken om producten of diensten te maken of het maken hiervan te vergemakkelijken die concurrerend zijn met de Dienst of MoPub, waaronder het maken van verbinding met een ander adverteerdersplatform of met een advertentieserver van een derde partij met behulp van de SDK, of (iii) de SDK combineren met andere software, zodat U de functionaliteit van de SDK beperkt, belemmert, omzeilt, compromitteert of beïnvloedt of kosten voor toegang tot de SDK in rekening brengt. Als MoPub de SDK daarnaast beschikbaar stelt in gecompileerde vorm en U deze vorm van de SDK gebruikt, zult U de SDK niet kopiëren (behalve voor het maken van back-ups), decompileren, demonteren, vertalen, onderwerpen aan reverse engineering, wijzigen, aanpassen of hiervan afgeleide werken maken (met inbegrip van de runtimecomponenten en andere delen daarvan).

 1. Apparaatgegevens.

Als U een uitgever bent, erkent en bevestigt U dat U door het openen of gebruiken van de SDK en eventuele Diensten ermee instemt dat de SDK U in staat stelt informatie uit te wisselen met MoPub en MoPub mogelijk informatie verzamelt en ontvangt over Uw gebruik van de Diensten en over Uw eindgebruikers, met inbegrip van informatie over apparaten en het surfgedrag van de eindgebruiker en andere informatie, zoals meer volledig beschreven in het MoPub-beleid voor Uitgeverpartners op www.mopub.com/legal/supply-side-policy/ en het MoPub-privacybeleid op www.mopub.com/legal/privacy/ ("Apparaatgegevens"). Verder stemt U ermee in dat MoPub in verband met de Diensten en Uw gebruik van de SDK informatie die direct of indirect van U is verzameld, met inbegrip van Apparaatgegevens, kan uitwisselen met externe dienstverleners om de Diensten uit te voeren en te verbeteren.  Door Uw gebruik van en toegang tot de SDK stemt U in met en zult U alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften naleven. U moet Uw eindgebruikers een kennisgeving verstrekken over de reikwijdte van het verzamelen van Apparaatgegevens via de Diensten en het via de Diensten delen daarvan met MoPub en derde partijen, met inbegrip van bijvoorbeeld apparaat-id's, IP-adressen en locatie-informatie, en waar nodig daarvoor toestemming verkrijgen van Uw eindgebruikers. Als U gepersonaliseerde advertenties wilt aanbieden aan eindgebruikers in de EU, moet U de toestemming weergeven en verkrijgen via de toestemmingsoplossing van de MoPub SDK, tenzij U een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst met MoPub hebt die specifiek betrekking heeft op het verkrijgen van toestemming van eindgebruikers in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland ("EU-eindgebruikers"). U mag de toestemmingsoplossing van de MoPub SDK niet aanpassen of wijzigen of anderszins proberen de toestemming namens de EU-eindgebruiker op frauduleuze wijze door te geven. U zult dergelijke gebruikers ook een duidelijke kennisgeving verstrekken van en toestemming van deze gebruikers verkrijgen voor de doorgifte, opslag en het gebruik van hun gegevens in de Verenigde Staten en elk ander land waar MoPub, onze dienstverleners en onze MoPub-partners (zoals gedefinieerd in het Privacybeleid van MoPub) actief zijn, en U zult dergelijke gebruikers er verder van op de hoogte stellen dat de wetten over privacy en gegevensbescherming in sommige van deze landen kunnen verschillen van de wetten in het land waar deze gebruikers wonen.

Als U een advertentienetwerk bent dat de MoPub SDK gebruikt voor bemiddeling van Uw netwerkverkeer, erkent U en bevestigt U dat U ermee akkoord dat U door het openen of gebruiken van de SDK en eventuele Diensten instemt met en U zult houden aan het MoPub-beleid (momenteel te vinden op https://www.mopub.com/legal/), met inbegrip van het MoPub-beleid voor Adverterende partners (te vinden op https://www.mopub.com/legal/demand-side-policy/), zoals van tijd tot tijd door MoPub bijgewerkt, en alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften. Verder stemt U ermee in dat, als U een ondersteunde advertentiebemiddelingspartner bent die door MoPub is gemachtigd om gebruik te maken van de toestemmingsoplossing van de MoPub SDK, U Uw bemiddelingsadapter, softwareontwikkelingskit en eventuele andere nodige code of API's zult bijwerken om de toestemmingsoplossing van de MoPub SDK te ondersteunen, in overeenstemming met de MoPub-documentatie, zodat U de toestemmingskeuze van de EU-eindgebruiker kunt eerbiedigen. U stemt ermee in dat U geen persoonsgegevens van EU-eindgebruikers (of andere eindgebruikers van wie een Uitgeverpartner heeft besloten toestemming te vragen) zult verwerken zonder toestemming of anderszins persoonsgegevens van dergelijke eindgebruikers zult verwerken voor doeleinden die verder gaan dan de toestemming, tenzij U andere rechtsgronden hebt voor Uw verwerking van persoonsgegevens.

 1. Eigendom.

De titel, eigendom, en alle intellectuele-eigendomsrechten van en op de SDK, en eventuele kopieën of delen daarvan, tussen de partijen blijven van MoPub en haar leveranciers of licentiegevers. U mag Uw rechten of verplichtingen krachtens deze Overeenkomst niet toewijzen of overdragen aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MoPub. MoPub kan opmerkingen, feedback, suggesties en andere door U verstrekte informatie, indien van toepassing, met betrekking tot de SDK, verzamelen en gebruiken en MoPub kan deze informatie gebruiken om apps, diensten en technologieën te verbeteren, te ontwikkelen en anderszins te leveren zonder enige verplichting jegens U. MoPub kan de SDK op elk gewenst moment wijzigen of stopzetten. De SDK wordt beschermd door de auteursrechtwetten van de Verenigde Staten en internationale auteursrechtverdragen. Niets in deze Overeenkomst geeft U het recht om handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, logo's of andere onderscheidende merkkenmerken en andere intellectuele eigendom van MoPub en haar gelieerde ondernemingen te gebruiken. MoPub behoudt zich alle rechten op de SDK voor die hierboven niet uitdrukkelijk zijn gelicentieerd.

 1. Software en Diensten van derde partijen

De SDK kan software van derde partijen bevatten, geleverd door Integral Ad Science, Inc. ("IAS") en Moat, Inc. ("Moat"), voor ondersteuning van de diensten van derde partijen die IAS en Moat beschikbaar stellen voor deelnemers aan de Diensten, waaronder U, adverteerders, bureaus, advertentienetwerken en adverteerdersplatforms. U hebt de mogelijkheid om de software van IAS en/of Moat uit te schakelen of te verwijderen door de instructies voor afmelding te volgen in onze Documentatie. Door de SDK te integreren zonder deze externe software uit te schakelen of te verwijderen, erkent U en gaat U ermee akkoord dat het privacybeleid van IAS (momenteel te vinden op https://integralads.com/privacy-policy/) en de SDK-licentieovereenkomst van IAS (momenteel te vinden op https://integralads.com/sdk-license-agreement) en het privacybeleid van Moat (momenteel te vinden op https://moat.com/privacy), de algemene voorwaarden van Moat (momenteel te vinden op https://moat.com/terms) en de SDK-licentieovereenkomst van Moat (momenteel te vinden op https://moat.com/sdklicense.txt), die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt door IAS en Moat, van toepassing zijn op Uw integratie en gebruik van hun software.

 1. Updates en ondersteuning.

Als MoPub upgrades, patches, verbeteringen of oplossingen voor de SDK beschikbaar stelt ("Updates"), zullen dergelijke Updates onderdeel worden van de SDK en onder deze Overeenkomst vallen. MoPub is niet verplicht om Updates of andere ondersteuning aan U te verstrekken voor de SDK. MoPub kan dergelijke ondersteunende diensten aan U ter beschikking stellen op basis van een afzonderlijke overeenkomst en/of tegen vergoeding. MoPub kan de SDK, functies binnen de SDK, of ondersteuning voor de SDK permanent of tijdelijk stopzetten naar eigen goeddunken van MoPub, en zonder voorafgaande kennisgeving.

 1. Garantie en vrijwaring; Schadeloosstelling.

MOPUB BIEDT DE SDK 'IN DE HUIDIGE STAAT' EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE AAN, EN MOPUB WIJST HIERBIJ ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, VERENIGBAARHEID EN NIET-INBREUK. UW GEBRUIK VAN DE SDK EN MATERIAAL GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE SDK IS NAAR UW EIGEN GOEDDUNKEN EN OP UW EIGEN RISICO EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ANDERE APPARATUUR OF VERLIES VAN GEGEVENS, WINST- OF INKOMSTENDERVING DIE DIRECT OF INDIRECT HET RESULTAAT VAN DERGELIJK GEBRUIK ZIJN. U gaat ermee akkoord om MoPub schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, eisen, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (met inbegrip van advocatenkosten) die voortvloeien uit Uw gebruik van de SDK.

 1. Beperking van aansprakelijkheid.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID (EN KRACHTENS GEEN ENKELE JURIDISCHE THEORIE, ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS) ZULLEN MOPUB, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE ANDERE PERSOON VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ZELFS INDIEN DEZE KAN WORDEN VOORZIEN, MET INBEGRIP VAN DE KOSTEN VAN VERVANGENDE TECHNOLOGIE, SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, WERKONDERBREKING, NAUWKEURIGHEID VAN DE RESULTATEN, VERLIES VAN GEGEVENS, COMPUTERDEFECTEN OF -STORINGEN. NIETS IN DEZE OVEREENKOMST ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN PARTIJ UITSLUITEN OF BEPERKEN MET BETREKKING TOT: (A) OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN DE NALATIGHEID VAN DIE PARTIJ; (B) FRAUDE (MET INBEGRIP VAN FRAUDULEUZE MISLEIDING); OF (C) ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET ANDERS RECHTMATIG KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

 1. Beëindiging.

U kunt deze Overeenkomst en de hierin verleende licentie op elk gewenst moment beëindigen door geen gebruik meer te maken van de SDK en alle exemplaren van de SDK te vernietigen of te verwijderen van alle harde schijven, netwerken en andere opslagmedia. MoPub kan deze Overeenkomst en de hierin verleende licentie beëindigen en Uw gebruik van en toegang tot MoPub-diensten onmiddellijk uitschakelen als U een bepaling van deze Overeenkomst overtreedt. De Secties 2 tot en met 10 blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

 1. Exportcontroles.

U mag de SDK niet buiten de Verenigde Staten distribueren of exporteren op een manier die verboden is door toepasselijke exportwetten, -beperkingen en -voorschriften. U verklaart en garandeert dat U (i) zich niet bevindt in, onder de controle staat van, of een staatsburger of ingezetene bent van enig land waarvoor de Verenigde Staten een embargo op goederen of diensten hebben ingesteld; (ii) niet bent aangemerkt als "Specially Designated National" door het Office of Foreign Assets Control; (iii) niet voorkomt op de Denied Persons List van het Amerikaanse ministerie van handel; en (iv) geen toegang hebt tot of gebruikmaakt van enig Programma als toepasselijke wetgeving in Uw land U verbiedt dit te doen in overeenstemming met deze Overeenkomst.

 1. Diversen.

MoPub kan de voorwaarden van deze Overeenkomst of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de SDK en de Diensten, op elk gewenst moment wijzigen en het is Uw verantwoordelijkheid om regelmatig te kijken of er updates zijn van de Overeenkomst. U mag geen enkel deel van deze Overeenkomst toewijzen of doorgeven aan een derde partij. Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst betreffende deze licentie tussen de partijen en vervangt alle eerdere overeenkomsten en verklaringen tussen de partijen. Als enige bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, wordt deze bepaling alleen herzien voor zover noodzakelijk om deze afdwingbaar te maken. Als er een conflict bestaat tussen deze Overeenkomst en enige andere overeenkomst die van toepassing is op Uw gebruik van de SDK, hebben de voorwaarden van deze Overeenkomst de overhand. De termen "waaronder" en "met inbegrip van" zoals hierin gebruikt, betekenen "met inbegrip van maar niet beperkt tot". Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, zonder verwijzing naar principes voor wetsconflicten. De partijen zijn het erover eens dat de federale en staatsrechtbanken in San Francisco, Californië, exclusieve jurisdictie hebben krachtens deze Overeenkomst, en de partijen stemmen er hierbij mee in zich exclusief aan dergelijke jurisdictie te onderwerpen.

Treedt in werking op: 25 mei 2018