Legal

MoPub-beleid voor Adverterende partners

Inleiding

Als u gebruik wilt maken van de MoPub-diensten als adverteerder, adverteerdersplatform, advertentienetwerk of andere bron voor advertentieverzoeken ("Adverterende partners"), moet u zich houden aan het volgende beleid (vroeger het "MoPub-beleid voor Aanbodpartners" genoemd), alle toepasselijke gedeelten van de Algemene voorwaarden van MoPub, en de overeenkomsten die u bent aangegaan met MoPub. Als u zich hier niet aan houdt, hebben we het recht om uw account uit te schakelen of andere passende maatregelen te nemen, zoals uiteengezet in de sectie Handhaving hieronder. Het Twitter Ads-beleid kan ook van toepassing zijn.

Houd er rekening mee dat we ons beleid op elk gewenst moment kunnen wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van het hier gepubliceerde beleid en dit na te leven.

Als u vragen hebt over onze beperkingen of beleidsrichtlijnen voor creatief advertentiemateriaal, neem dan contact op met uw Accountteam of raadpleeg policy@mopub.com.

Beleid

I. Privacyverplichtingen

Privacybeleid: Adverterende partners die gebruikmaken van de MoPub-diensten, moeten een toepasselijk privacybeleid op een duidelijke en openbare manier publiceren en naleven. Adverterende partners moeten van adverteerders en klanten eisen dat ze zich houden aan het privacybeleid van de Adverterende partner, het MoPub-beleid voor Adverterende partners, alle toepasselijke gedeelten van de overeenkomsten van Adverterende partners met MoPub en de Algemene voorwaarden van MoPub.

Toestemming: Adverterende partners moeten gebruikers een zichtbare kennisgeving verstrekken over de reikwijdte van het verzamelen, gebruiken, delen of anderszins verwerken van persoonsgegevens door de Adverterende partners, en waar nodig daarvoor rechtsgeldige toestemming verkrijgen van de gebruikers. Als het gaat om gebruikers in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, zijn Uitgeverpartners van MoPub verplicht toestemming te verkrijgen als MoPub en MoPub-partners, met inbegrip van Adverterende partners (met de beperkte uitzondering beschreven in onderstaande sectie 'Gebruik van gerechtvaardigde belangen door Ondersteunde reclamebemiddelingspartners'), de persoonsgegevens van de gebruiker verwerken voor gepersonaliseerde advertenties. Sommige Uitgeverpartners kunnen ervoor kiezen om toestemming te verkrijgen van gebruikers die zich buiten deze regio's bevinden. De verwerking van persoonsgegevens door Adverterende partners mag niet verder gaan dan het doel dat is toegestaan door de toestemming van de gebruiker, tenzij de Adverterende partner andere rechtsgronden voor dergelijke verwerking heeft.

Intrekking van de toestemming: Als een gebruiker in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland (of een andere regio waarin een Uitgeverpartner heeft besloten toestemming te vragen) de toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door MoPub en MoPub-partners intrekt, zal MoPub haar Adverterende partners ervan op de hoogte stellen dat de gebruiker zijn/haar toestemming heeft ingetrokken (via een methode die is gedefinieerd in de technische documentatie van MoPub). Adverterende partners zijn onafhankelijk verantwoordelijk voor het nakomen van verplichtingen om de keuze van de gebruiker te eerbiedigen als deze zijn/haar toestemming intrekt. Dit houdt ook in dat de persoonsgegevens van de gebruiker niet meer worden verwerkt, tenzij de Adverterende partner andere rechtsgronden voor dergelijke verwerking heeft.

Eerbiedigen van privacykeuzen: Adverterende partners moeten eventueel opgegeven privacyindicatoren, zoals het uitschakelen van tracking, eerbiedigen. Adverterende partners kunnen gegevens van elke gebruiker van wie zij weten dat deze jonger is dan 13, of van een biedingsverzoek dat is gemarkeerd als dnt = 1 (dnt = do not track, tracking uitschakelen) of COPPA = 1, uitsluitend gebruiken voor frequentielimieten en contextuele advertenties (het aanbieden van advertenties gebaseerd op het actuele bezoek van een webpagina door een consument of een enkele zoekopdracht, zonder dat gegevens over de online activiteiten van de consument in de loop van de tijd worden verzameld en bewaard). Adverterende partners mogen dergelijke gegevens niet gebruiken om gebruikers- of apparaatprofielen aan te maken, om contact op te nemen met een specifieke persoon, onder meer via op interesses gebaseerde advertenties, of voor enig ander doel. Adverterende partners moeten alle keuzen voor gebruikers of apparaten eerbiedigen waarvan zij door MoPub of onafhankelijk van MoPub op de hoogte zijn gesteld.

Verbod op gevoelige persoonsgegevens: Adverterende partners mogen de MoPub-diensten niet gebruiken om informatie over raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische gezindheid of overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, seksueel gedrag of seksuele geaardheid, genetische of biometrische gegevens, strafblad of verdenkingen van een strafbaar feit af te leiden, te verzamelen of te koppelen aan een persoon, huishouden of apparaat.

Privacyschild: Adverterende partners mogen de door de MoPub-diensten ontvangen gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die uiteengezet in het MoPub-beleid en de overeenkomsten die zijn aangegaan met MoPub, en moeten redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen nemen om dergelijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Adverterende partners moeten ook een optie bieden met contactgegevens waar personen terecht kunnen voor vragen en verzoeken met betrekking tot hun gegevens.

Als om welke reden dan ook een Adverterende partner niet in staat is om te voldoen aan een privacyverplichting die is uiteengezet in het MoPub-beleid of de overeenkomsten die zijn aangegaan met MoPub, moet de partner MoPub hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen door contact op te nemen met uw Accountteam onder vermelding van 'Privacyschild: Niet-naleving door Adverterende partner", alle redelijke en passende maatregelen nemen om een dergelijke niet-naleving te verhelpen en stoppen met het gebruik van alle gegevens die via de MoPub-diensten worden ontvangen, tenzij en totdat deze niet-naleving kan worden verholpen.

II. Inhoudsbeperkingen voor creatief advertentiemateriaal

Verboden inhoud

Adverterende partners mogen geen advertenties aanbieden die de volgende inhoud promoten.

*Opmerking: Raadpleeg het MoPub-beleid voor Uitgeverpartners voor informatie over Beloonde video's. Bemiddelde, in-app beloonde videoadvertenties kunnen met enkele beperkingen worden uitgevoerd door Uitgeverpartners.

Beperkte inhoud

Adverterende partners kunnen advertenties die de volgende inhoud bevatten of die de volgende categorieën producten en diensten promoten, alleen uitvoeren zoals toegestaan volgens het Twitter Ads-beleid in geselecteerde markten.

 • Inhoud met betrekking tot alcohol:
  • IAB8-5 (Cocktails/bier), IAB8-18 (Wijn)
 • Financiële diensten:
  • IAB13-1 (Beleggen voor beginners), IAB13-2 (Krediet/debet en leningen), IAB13-4 (Financiële planning), IAB13-5 (Hedgefonds), IAB13-6 (Verzekeringen), IAB13-7 (Beleggen), IAB13 -8 (Beleggingsfondsen), IAB13-9 (Opties), IAB13-10 (Pensioenplanning), IAB13-11 (Aandelen)
 • Inhoud met betrekking tot kansspelen:
  • IAB9-7 (Kaartspellen)
 • Inhoud met betrekking tot loterijen:
  • IAB3-7 (Overheid)
 • Gezondheids- en farmaceutische producten en diensten:
  • IAB7-5 (Alternatieve geneeskunde)
 • Politieke campagnes:
  • IAB11-4 (Politiek)

Wilt u een campagne uitvoeren voor een van de hierboven genoemde categorieën? Neem dan contact op met uw MoPub-accountteam of raadpleeg policy@mopub.com.

Verboden inhoud voor minderjarigen

Adverterende partners mogen de MoPub-dienst niet gebruiken om gebruikers onder de 13 jaar, of websites of apps die zijn gericht op gebruikers onder de 13 jaar, te targeten of opnieuw te targeten. In de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland mogen Adverterende partners de MoPub-diensten niet gebruiken om gebruikers onder de 16 jaar te targeten of opnieuw te targeten.

Naast de hierboven genoemde Beperkte inhoud mogen Adverterende partners de MoPub-dienst ook niet gebruiken om bewust de volgende producten of diensten te marketen of te adverteren voor gebruikers van jonger dan 18 jaar:

 • Alcoholische dranken en bijbehorend toebehoren
 • Wapens, munitie of training in/certificering van wapens
 • Projectielen, BB of luchtdrukpistolen/-wapens
 • Vuurwerk
 • Spuitverf of etscrème waarmee eigendommen kunnen worden beschadigd
 • Tabaks- of tabakstoebehoren, waaronder elektronische sigaretten
 • Gereguleerde stoffen en toebehoren
 • Benodigdheden voor drugsgebruik
 • Substanties/materialen die Salvia divinorum of Salvinorine A bevatten
 • Voedingssupplementen
 • Bruinen in een UV-zonnebank
 • Gokproducten en -diensten, waaronder loterijen
 • Body branding, zoals tatoeage, piercing of permanente cosmetica
 • Seksuele producten en diensten of inhoud voor volwassenen
Verboden creatieve kenmerken

Adverterende partners mogen geen advertenties aanbieden met de volgende creatieve kenmerken of gedragingen:

 • (IAB8) Pop-up (bijvoorbeeld boven, onder of bij het afsluiten)
 • (IAB14) Dialoogvenster of waarschuwingsvenster in Windows-stijl (bijvoorbeeld creatief materiaal dat een gebruiker onbedoeld kan aanzien voor een melding van het besturingssysteem of een app in plaats van een advertentie): Dit omvat, maar is niet beperkt tot, bedrieglijke advertenties die lijken op elementen van de gebruikersinterface (bijvoorbeeld tekstvakken) en creatieve materialen die knoppen of pictogrammen nabootsen voor een functionaliteit die er niet is (bijvoorbeeld spelen, chatten, knipogen, vrienden, zoekknoppen)
 • (IAB3) Uitvouwbare elementen (automatisch): advertenties die automatisch worden uitgevouwen zonder interactie of actie van de gebruiker (bijvoorbeeld klikken, aanraken)
 • Automatische doorverwijzing: advertenties die de gebruiker automatisch doorverwijzen zonder interactie of actie van de gebruiker (bijvoorbeeld klikken, aanraken)
 • (IAB11) Advertenties die de gebruiker geen toestemming vragen voordat ze downloads/installaties/diensten/kosten initiëren. Dit omvat Click-to-Call- en Click-to-Subscribe-advertenties die geen tussenliggende landingspagina of andere prompt bevatten waarop de voorwaarden en/of kosten van het gesprek of abonnement duidelijk worden uitgelegd.
 • Het gebruik van het MoPub-platform door advertenties en Adverterende partners die de werking van het MoPub-netwerk belemmeren. Gebruik dat de normale werking van het apparaat van een eindgebruiker belemmert, of anderszins een veiligheids- of beveiligingsrisico vormt voor het MoPub-platform, onze klanten of onze eindgebruikers, is bijvoorbeeld verboden.

III. Technische vereisten voor creatief advertentiemateriaal

Alle creatieve materialen moeten voldoen aan de technische vereisten die worden vermeld in onze MoPub OpenRTB 2.3 Spec en moeten de volgende informatie bevatten bij elk advertentieverzoek dat via de MoPub SDK wordt verzonden:

 • Afbeeldings-URL: De afbeeldings-URL die wordt ingevoerd door de Adverterende partner, moet overeenkomen met de door de gebruiker weergegeven afbeelding.
  • Opmerking: iURL voor VAST- of MRAID-biedingsreacties hoeft niet overeen te komen met de door de gebruiker weergegeven afbeelding. Adverterende partners kunnen de voorbeeldlink verzenden of een representatief voorbeeld verstrekken.
 • Landingspagina: Als de landingspagina voor een App Store is, moet deze de juiste link voor de App Store bevatten (voor een Kindle-apparaat moet de landingspagina bijvoorbeeld leiden naar de Kindle App Store).
 • Adomain:
  • Moet overeenkomen met het topniveaudomein voor de landingspagina van de adverteerder en moet worden doorgegeven met .com of .landcode (bijvoorbeeld domein.com of domein.ie) als enig toevoegsel.
  • Als een App Store de bestemming is, moet adomain het equivalent van de URL van de app weergeven en niet de volledige URL van de App Store (voor Candy Crush Saga moet adomain bijvoorbeeld 'candycrushsaga.com' zijn en niet 'king.com').
  • In het geval van apps zonder geregistreerd domein gebruikt u [app-naam].com (bijvoorbeeld mopubapp.com).
 • Video-instellingen: Adverterende partners moeten voldoen aan alle video-instellingen van de uitgever (VAST auto-play video, MRAID auto-play video, MRAID click-to-play video), met inbegrip van maar niet beperkt tot:
  • Video alleen aanbieden voor biedingsverzoeken waarvoor video is ingeschakeld
  • Video alleen aanbieden voor plaatsingen van interstitial-advertenties
  • Houd u aan de minimale/maximale waarden voor de lengte, zoals aangegeven in het biedingsverzoek van de uitgevers.

Opmerking: Raadpleeg de documentatie over de beste praktijken voor videoadvertenties voor meer informatie over videoadvertenties.

Vertraging van MRAID-knop voor sluiten:

 • MRAID-interstitial-videoadvertenties moeten een knop Sluiten bevatten en de sluiting moet na uiterlijk 5 seconden worden uitgevoerd.
 • De vertraging van de MRAID-knop voor het sluiten van afspeelbare advertenties bedraagt maximaal 5 seconden voor alle inventaris. Let hierbij op het volgende:
  • Adverteerders mogen geen aanbiedingen doen wanneer de uitgever het IAB-kenmerk 13 voor creatief materiaal aangeeft in de velden battr[ ].
  • Adverteerders moeten het IAB-kenmerk 13 voor creatief materiaal gebruiken voor dit type advertenties.
  • DSP's moeten de waarde 'MRAID afspeelbaar' hebben in het veld crtype wanneer een afspeelbare advertentie wordt verzonden.

Niet-naleving van het bovenstaande leidt tot een schending van dit beleid en kan strafbaar zijn.

IV. Beleid voor redactionele inhoud van creatief advertentiemateriaal

Onze redactionele richtlijnen zijn bedoeld om te waarborgen dat gebruikers een positieve gebruikerservaring hebben met creatieve materialen op MoPub.

 • Nauwkeurige en duidelijke inhoud: Creatieve materialen moeten van hoge redactionele kwaliteit zijn. Onwaarachtige en misleidende materialen of materialen van lage redactionele kwaliteit zijn verboden.
 • Aanstootgevend taalgebruik: Gebruik geen taal in creatieve materialen die gebruikers kan beledigen of choqueren (bijvoorbeeld IAB25-4 Aanstootgevende inhoud).

V. Vertrouwelijkheid van Marketplace-prijzen en biedingen

Alle prijsinformatie is vertrouwelijk en mag niet worden gedeeld met andere partijen dan MoPub, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door MoPub of anderszins vereist door de wet. MoPub behoudt zich het recht voor om deelname aan Marketplace te beëindigen als er sprake is van schending van de vertrouwelijkheid van prijzen of andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot veilingen.

Het hoogste bod wint mogelijk niet altijd een veiling, bijvoorbeeld wanneer een koper, verkoper of MoPub vereisten voor biedingsvoorwaarden specificeert, of uitzonderingen opgeeft voor wie inventaris mag kopen. MoPub Marketplace maakt transacties in realtime mogelijk en biedingen en aanbiedingen kunnen gelijktijdig meedingen tegen meerdere andere biedingen en aanbiedingen.

MoPub biedt geen garantie met betrekking tot het aantal weergaven van advertenties, de timing van dergelijke weergaven of het bedrag van de daaruit voortvloeiende betalingen.

Handhaving

Uw gebruik van de MoPub-diensten is onderhevig aan alle toepasselijke gedeelten van de Algemene voorwaarden, licentieovereenkomsten, het privacybeleid en inhoudsbeleid van MoPub en onze andere wettelijke rechten. Als we vermoeden dat een advertentie onze rechten of ons beleid schendt, kunnen we verhinderen dat deze wordt uitgevoerd en wordt deze mogelijk niet meer geaccepteerd in MoPub. We kunnen ook uw QPS verlagen en bepaalde creatieve materialen, landingspagina's of inhoud blokkeren. In sommige gevallen, met inbegrip van maar niet beperkt tot meerdere of ernstige schendingen van onze rechten of ons beleid, kunnen we uw account opschorten of beëindigen.

Voor vragen over het MoPub-beleid voor Adverterende partners neemt u contact op met uw MoPub-accountteam of raadpleegt u policy@mopub.com.

Treedt in werking op: 25 mei 2018