Legal

Servicevoorwaarden van MoPub

Kennisgeving: De Servicevoorwaarden van MoPub worden bijgewerkt. Deze nieuwe versie treedt op 25 mei 2018 in werking.


Deze Servicevoorwaarden van MoPub ("Overeenkomst") tussen U, een Uitgeverpartner, en Twitter, Inc., rechtsopvolger van MoPub, Inc., namens zichzelf en haar gelieerde ondernemingen, waaronder Twitter International Company (gezamenlijk "MoPub" genoemd) vormen de algemene voorwaarden voor Uw gebruik van de MoPub Marketplace-dienst ("Marketplace") en/of het MoPub-advertentieprogramma ("Advertentiedienst"). De Advertentiedienst en Marketplace worden in deze Overeenkomst gezamenlijk de "Diensten" en afzonderlijk een "Dienst" genoemd. "U" of "Uw" betekent u of enige andere persoon of entiteit die wordt geïdentificeerd in een Dienstaccount waarvoor u handelingsbevoegdheid hebt.

Door het aanmaken van een Dienstaccount via de online gebruikersinterface die MoPub aanbiedt voor toegang tot de Diensten ("MoPub UI"), of door op andere wijze toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van een van de Diensten, gaat U ermee akkoord dat U bevoegd bent om U te binden en stemt U ermee in te zijn gebonden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als U niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, maak dan geen Dienstaccount aan en open of gebruik geen enkele Dienst. Deze Overeenkomst wijzigt op geen enkele manier de bepalingen of voorwaarden van enige andere overeenkomst die U mogelijk hebt met MoPub voor producten, diensten of anderszins.

1. Beschrijving van Diensten.

(a) Marketplace biedt U als Uitgeverpartner de mogelijkheid om elementen van een app die U aanwijst voor het plaatsen van advertenties ("Inventaris"), aan te bieden en te verkopen aan elke adverteerder, adverteerdersplatform, advertentienetwerk of andere deelnemer aan Marketplace, waaronder mogelijk Twitter of haar gelieerde ondernemingen, die een bod doet om Inventaris te kopen die door U via Marketplace is vermeld ("Adverterende partners"). Adverterende partners kunnen hun advertenties weergeven en aanbieden in de Inventaris die via Uw apps beschikbaar wordt gesteld (gezamenlijk "Publisher Network" genoemd), op basis van de verkoopcriteria die door U zijn geselecteerd via de MoPub UI.

(b) Met de Advertentiedienst kunt U als Uitgeverpartner rechtstreeks advertenties van externe adverteerders en advertentienetwerken ("Adverteerders") betrekken, en aan MoPub verstrekken, of Uw eigen advertenties (gezamenlijk de "Uitgeversadvertenties" genoemd) verstrekken voor weergave op het Publisher Network via het MoPub-platform en de MoPub-diensten die zorgen voor een gerichte levering van advertenties in apps ("MoPub-platform").

2. Marketplace-inkomstenaandeel.

MoPub zal een percentage, in Amerikaanse dollars, overmaken van de "Netto Marketplace-inkomsten" (zoals hieronder gedefinieerd) die MoPub ontvangt voor de verkoop van Uw Inventaris aan Adverterende partners. Het bedrag dat voortvloeit uit het toepassen van een dergelijk percentage op de Netto Marketplace-inkomsten, is de "Inkomstenaandeelvergoeding". "Netto Marketplace-inkomsten" betekent de vergoedingen die MoPub daadwerkelijk van Adverterende partners heeft geïnd in verband met eventuele Adverteerdersadvertenties die aan het Publisher Network zijn aangeboden, minus eventuele media-inkoopvergoedingen of biedingsverlagingen, bedrijfskosten, fraude, terugboekingen, terugbetalingen, niet-geïnde bedragen, verwerkingskosten voor creditcards en andere redelijke aftrekposten. MoPub maakt de Inkomstenaandeelvergoeding aan U over binnen 60 dagen na de laatste dag van de kalendermaand waarin MoPub de toepasselijke Netto Marketplace-inkomsten heeft ontvangen, met dien verstande dat er geen geld wordt overgemaakt voor bedragen van minder dan $ 100 (USD) en niet-betaalde inkomsten worden overgezet naar de volgende afdrachtsperiode. Als U zowel klant van Marketplace als klant van een Advertentiedienst bent, kan MoPub, naar eigen keuze, de Netto Marketplace-inkomsten die aan U zijn verschuldigd, verrekenen met het bedrag van de Advertentiekosten (zoals hieronder gedefinieerd) die U aan MoPub bent verschuldigd. MoPub bepaalt hoe het aantal weergaven, verzoeken, conversies, clicks, aanbiedingen, installaties of andere acties van derde partijen in verband met Adverteerdersadvertenties wordt gemeten en alle overmakingen worden gebaseerd op de metingen van MoPub, die definitief zullen zijn. "Belastingen" betekent alle bronbelastingen, omzetbelastingen, verbruiksbelastingen, belastingen op toegevoegde waarde en andere belastingen, rechten of heffingen die door een jurisdictie worden opgelegd op de transacties zoals beschreven in deze Overeenkomst, met uitzondering van belastingen op basis van de netto-inkomsten van MoPub. U bent verantwoordelijk voor alle Belastingen (indien van toepassing) in verband met de Diensten. Elke partij moet de verschuldigde bedragen betalen na aftrek van alle Belastingen die van toepassing zijn op de betreffende overmakingen. Specifiek kan MoPub belasting inhouden of aftrekken die MoPub wettelijk verplicht is in te houden of af te trekken van bedragen die krachtens de Overeenkomst aan U zijn verschuldigd, en de overmaking aan U, minus deze inhoudingen of aftrekkingen, vormt de volledige afdracht en verrekening van de aan U verschuldigde bedragen krachtens de Overeenkomst. Als een belastingdienst vervolgens vaststelt dat de belastingbetaling door MoPub ontoereikend is en aanvullende betalingen vereist, zal MoPub dergelijke betalingen doen, en zult U deze aanvullende belastingbetalingen vergoeden aan MoPub, of MoPub kan, naar eigen keuze, dergelijke bedragen aftrekken van bedragen die aan U zijn verschuldigd. Binnen een redelijke termijn zal MoPub U documenten verstrekken waaruit de belastingbetalingen blijken.

3. Implementatie van de Dienst.

U zult (a) onmiddellijk integreren met het Publisher Network en zorgen voor het onderhoud, met inbegrip van updates zodra deze in de handel verkrijgbaar zijn, van de dan actuele versie van vereiste Dienstsoftware, met inbegrip van, maar niet beperkt tot elke Software Development Kit ("SDK"), API's of andere software ("MoPub-code"), op een manier die voldoet aan de technische en implementatievereisten die van tijd tot tijd krachtens deze Overeenkomst of door MoPub worden gesteld, en (b) voldoen aan alle Dienstprotocollen en andere instructies die zijn opgenomen in de MoPub-documentatie voor een Dienst (het "Protocol").

4. Andere verplichtingen.

(a) Inhoud.

(i) MoPub Marketplace. Wat betreft Uw gebruik van MoPub Marketplace bent U als enige verantwoordelijk voor alle aspecten van het Publisher Network, de activiteiten van derde partijen binnen het Publisher Network (indien van toepassing), en Uw Inventaris, met inbegrip van de afhandeling van alle gerelateerde verzoeken van welk type of welke aard dan ook.

(ii) MoPub-platform. Wat betreft Uw gebruik van het MoPub-platform bent U als enige verantwoordelijk voor alle aspecten van de omgang met Uw Adverteerders (bijvoorbeeld verkopen, invordering van betalingen, klantenservice, enzovoort), de inhoud en plaatsing van Uitgeversadvertenties en het afhandelen van alle gerelateerde vragen van welk type of welke aard dan ook.

(iii) Beloonde aanbiedingen. U kunt beloonde video-Inventaris binnen het Publisher Network beschikbaar stellen via het MoPub-platform ("Beloonde aanbieding(en)"), maar uitsluitend als deze in overeenstemming is met het MoPub-beleid.

(b) Uw Account. U beschermt het/de MoPub-account(s) die U gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten (elk een "Account" genoemd) en alle gebruikersnamen, wachtwoorden, verificatiecodes en alle andere toegangs- en verificatiegegevens voor het Account ("Referenties") tegen ongeautoriseerde toegang en gebruik, en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor Uw eigen gebruik van de Referenties of het Account, of het gebruik hiervan door alle geautoriseerde en ongeautoriseerde externe partijen. U zorgt ervoor dat alle informatie in Uw Account, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volledige naam, het adres van de contactpersoon en bankrekeninggegevens, up-to-date, volledig en nauwkeurig is. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle overmakingen die aan U zijn verschuldigd in verband met Uw gebruik van de Diensten, kunnen worden uitgesteld in het geval dat Uw Accountinformatie niet up-to-date, volledig en nauwkeurig is. U mag alleen toegang tot Uw Account verlenen aan derde partijen die door MoPub zijn goedgekeurd, en uitsluitend om deze derde partijen toegang tot Uw account te verlenen en Uw account te laten beheren namens U; op voorwaarde echter dat U (i) eist dat dergelijke derde partijen ermee instemmen gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst; (ii) ervoor zorgt dat deze derde partijen volledig aan alle bepalingen van deze Overeenkomst voldoen, en (iii) volledig verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor de handelingen en nalatigheden van deze derde partijen. Onjuiste voorstelling van eigendom en een frauduleuze voorstelling van zaken betreffende apps in de MoPub UI is ten strengste verboden en kan resulteren in een permanent verbod op de Diensten. Voor zover U een nieuw Account aanmaakt, stemt U ermee in dat dit door MoPub vooraf moet worden goedgekeurd en voor U moet worden geregistreerd onder dezelfde entiteit of naam als Uw andere Account(s); indien niet vooraf goedgekeurd of geregistreerd onder dezelfde entiteit of naam, doet U automatisch afstand van het recht op overmakingen. Als U betalingen wilt verrichten in verband met Uw gebruik van Marketplace, gebruikt MoPub een externe betalingsverwerker ("Betalingsverwerker") om de door U verstrekte betalingsinformatie, met inbegrip van Uw adres, belasting- en bankrekeninggegevens, te koppelen aan Marketplace en Uw Account. Naast deze Overeenkomst zijn ook de bepalingen, voorwaarden en het privacybeleid van de Betalingsverwerker, PayPal en/of Uw bank van toepassing op de verwerking van betalingen in verband met Uw gebruik van de Diensten. MoPub is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor fouten die door de Betalingsverwerker worden gemaakt.

(c) Beleid. U zult voldoen aan en contractueel eisen dat een derde partij, met inbegrip van Adverteerders, binnen het Publisher Network (zoals van toepassing) voldoet aan alle MoPub-beleidsregels (momenteel te vinden op /legal/ ), met inbegrip van het MoPub-privacybeleid, dat van tijd tot tijd door MoPub kan worden bijgewerkt (gezamenlijk het "MoPub-beleid" genoemd). Op verzoek en indien van toepassing helpt U MoPub redelijkerwijs bij het afdwingen van het MoPub-beleid ten opzichte van apps van derden en Adverteerders binnen het Publisher Network.

(d) Privacybeleid. Voor elke app en/of dienst van het Publisher Network moet U een goed zichtbaar en rechtsgeldig privacybeleid publiceren en naleven waarin de verzameling van Dienstgegevens door derde partijen zoals MoPub voor gepersonaliseerde advertenties wordt bekendgemaakt. U voldoet aan alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van gegevens over elke gebruiker die een Adverteerdersadvertentie of Uitgeversadvertentie bekijkt, kan bekijken of erop reageert in verband met Uw gebruik van een van de Diensten ("Eindgebruiker(s)"). U moet een privacybeleid publiceren voor alle apps in Uw Publisher Network, en als Uw Publisher Network apps van derde partijen bevat, dan moet U contractueel eisen dat dergelijke derde partijen ook een dergelijk privacybeleid publiceren voor alle apps in Uw Publisher Network.

(e) Misleidende weergaven. U mag geen gebruik maken en mag derden niet toestaan of aanmoedigen om gebruik te maken van 'robots' of 'spiders' voor elementen van Uw Publisher Network en U mag geen middelen gebruiken om het aantal weergaven of tikken en clicks door Eindgebruikers op Uitgevers- of Adverteerdersadvertenties die in Uw Publisher Network worden weergegeven ("Clicks"), kunstmatig te vergroten via Marketplace, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een van de volgende activiteiten: (i) Clicks op banners aanmoedigen met contant geld, prijzen of iets anders van waarde in ruil voor diensten (met uitzondering van Beloonde aanbiedingen in overeenstemming met deze Overeenkomst) (gezamenlijk "Aanmoedigingen" genoemd), of (b) gebruikmaken van een ontwerp dat toevallige of onbedoelde Clicks door de gebruiker op Adverteerdersadvertenties ("Onbedoelde clicks") aanmoedigt of hier vrij waarschijnlijk toe zal leiden. U verklaart en garandeert dat er geen frauduleuze clicks, Aanmoedigingen of Onbedoelde clicks zullen voorkomen via het Publisher Network. U stemt ermee in om MoPub schadeloos te stellen en te vrijwaren met betrekking tot eventuele vorderingen van een Adverteerder in verband met beschuldigingen over Clicks, Aanmoedigingen, Onbedoelde clicks of Beloonde aanbiedingen. MoPub is niet aansprakelijk voor advertentiekosten op basis van frauduleuze Clicks, Aanmoedigingen en/of Onbedoelde clicks. Een definitief oordeel over wat wordt aangemerkt als frauduleuze Clicks, Aanmoedigingen en/of Onbedoelde clicks, is naar eigen goeddunken van MoPub.

(f) Andere verboden acties. Het volgende is niet toegestaan voor U, en U zult dit ook niet toestaan aan een derde partij: (i) direct of indirect openen, starten of activeren van de Diensten, MoPub-code, Protocol of andere MoPub-technologie, inhoud, software, materialen en/of documentatie (gezamenlijk de "MoPub-materialen" genoemd) via of vanuit, of anderszins MoPub-materialen integreren in, enige software, apps, sites of andere middelen anders dan in Uw aangewezen Publisher Network zoals toegestaan in overeenstemming met deze Overeenkomst gedurende de Looptijd (zoals hieronder gedefinieerd); (ii) MoPub-materialen kopiëren, distribueren, verhuren, verkopen, verhuren, leasen, uitlenen, in sublicentie geven, doorgeven of enige Dienst beschikbaar stellen aan een derde partij, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet en in overeenstemming met deze Overeenkomst; (iii) de MoPub-materialen decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of demonteren; (iv) afgeleide werken maken op basis van de MoPub-materialen; (v) eigendomskennisgevingen of -legenda's die worden weergegeven in de MoPub-materialen, of tijdens het gebruik en de werking ervan, wijzigen, verwijderen of verhullen; (vi) MoPub-materialen gebruiken om direct of indirect query's of weergaven van of clicks op Adverteerdersadvertenties te genereren via geautomatiseerde, misleidende, frauduleuze of andere ongeldige middelen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle methoden die worden beschreven in Sectie 4(e) hierboven); (vii) een vervangende of vergelijkbare dienst of product maken of proberen te maken voor enige Dienst door gebruik te maken van of toegang te verkrijgen tot MoPub-materialen of eigendomsinformatie die daarmee verband houdt; (viii) een functie of functionaliteit van een Dienst gebruiken of wijzigen om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen; of (ix) deelnemen aan enige actie of praktijk die MoPub in een slecht daglicht kan stellen of anderszins de reputatie of goodwill van MoPub schaadt of vermindert.

(g) Geen aanbeveling. U erkent en gaat ermee akkoord dat MoPub niet gelieerd is aan of verantwoordelijk is voor producten of diensten van derde partijen die U wilt beheren met een Dienst. MoPub behoudt het recht, maar is niet verantwoordelijk voor het bewerken, wijzigen, of weigeren om enige inhoud geheel of gedeeltelijk te publiceren of verwijderen die volledig naar eigen goeddunken van MoPub wordt beschouwd als aanstootgevend, onjuist, illegaal, frauduleus of anderszins als een schending van deze Overeenkomst. MoPub is niet verplicht om de inhoud van een Adverteerdersadvertentie of Uitgeversadvertentie te controleren. Niettegenstaande het voorgaande kan MoPub elke Adverteerdersadvertentie of Uitgeversadvertentie verwijderen of blokkeren als MoPub redelijkerwijs bepaalt dat een dergelijke actie geschikt is om fouten of andere schade met betrekking tot de Dienst te voorkomen, of als MoPub vindt dat de advertentie in strijd is met het MoPub-beleid, of om de aansprakelijkheid van MoPub te voorkomen of beperken.

(h) Op kinderen gerichte apps. U verklaart en garandeert dat (i) geen enkele app binnen het Publisher Netwerk een website of online dienst is die zich richt op kinderen, zoals gedefinieerd in de Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA"), en (ii) U zult aan MoPub geen "Persoonsgegevens" (zoals gedefinieerd in COPPA) doorgeven van of gerelateerd aan een persoon jonger dan 13 jaar.

(i) Voorwaarden van derde partijen. U (i) zult u houden aan alle bepalingen en voorwaarden van derde partijen die van toepassing zijn op de ontwikkeling en distributie van apps binnen het Publisher Network, met inbegrip van, maar niet beperkt tot eventuele voorwaarden van derden die van toepassing zijn op Uw ontwikkeling en distributie van enig deel van Uw Publisher Network dat werkt op mobiele Android- of iOS-besturingssystemen of enig ander besturingssysteem dat nu of in de toekomst door MoPub wordt ondersteund (gezamenlijk "Voorwaarden van derden" genoemd) en (ii) zult ervoor zorgen dat MoPub dergelijke Voorwaarden van derden niet schendt.

(j) Diensten van derde partijen. MoPub kan gebruikmaken van externe dienstverleners om voor U bepaalde diensten beschikbaar te stellen, zoals het bekijken van prestatiestatistieken. Dergelijke diensten van derde partijen kunnen op elk moment worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van MoPub. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de veiligheid van alle accounts die via dergelijke diensten van derde partijen beschikbaar worden gesteld en U bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten van een persoon die door U is gemachtigd toegang te krijgen tot dergelijke accounts.  MoPub kan ook software van derde partijen bevatten, geleverd door Integral Ad Science, Inc. ("IAS") en Moat, Inc. ("Moat"), in de SDK voor ondersteuning van bepaalde functies (bijvoorbeeld zichtbaarheid, fraude, geocontrole en andere rapportage over statistieken) die mogelijk beschikbaar worden gesteld via de diensten van dergelijke derde partijen, waaronder U, adverteerders, adverteerdersplatforms en andere deelnemers aan Marketplace. U hebt de mogelijkheid deze software van derden uit te schakelen of te verwijderen door de afmeldingsinstructies te volgen in de MoPub-documentatie (momenteel hier te vinden).  Door de SDK te integreren zonder deze externe software uit te schakelen of te verwijderen erkent U en gaat U ermee akkoord dat het privacybeleid van IAS (momenteel te vinden op https://integralads.com/privacy-policy/) en de SDK-licentieovereenkomst van IAS (momenteel te vinden op https://integralads.com/sdk-license-agreement) en het privacybeleid van Moat (momenteel te vinden op https://moat.com/privacy), de algemene voorwaarden van Moat (momenteel te vinden op https://moat.com/terms) en de SDK-licentieovereenkomst van Moat (momenteel te vinden op https://moat.com/sdklicense.txt), die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt door IAS en Moat, van toepassing zijn op Uw integratie en gebruik van hun software.

(k) Internationale naleving. U zult MoPub niet gebruiken voor het aanbieden van Uitgeversadvertenties of Adverteerdersadvertenties vanuit, of het richten van Uitgeversadvertenties of Adverteerdersadvertenties aan, landen, entiteiten of personen die zijn onderworpen aan Amerikaanse handelssancties of andere Amerikaanse exportcontrolewetten. U zult geen MoPub-materialen gebruiken in verband met een Publisher Network of een deel van een Publisher Network dat wordt gedistribueerd of anderszins beschikbaar wordt gesteld aan landen, entiteiten of personen die zijn onderworpen aan Amerikaanse handelssancties of andere Amerikaanse exportcontrolewetten. U verklaart en garandeert verder dat U (i) zich niet bevindt in, onder de controle staat van, of een staatsburger of ingezetene bent van enig land waarvoor de Verenigde Staten een embargo op goederen of diensten hebben ingesteld; (ii) niet bent aangemerkt als "Specially Designated National" door het Office of Foreign Assets Control; (iii) niet voorkomt op de Denied Persons List van het Amerikaanse ministerie van Handel; en (iv) geen toegang hebt tot of gebruikmaakt van enige Dienst als de toepasselijke wetgeving in Uw land U verbiedt dit te doen in overeenstemming met deze Overeenkomst.

(l) Relatie met verwerkingsverantwoordelijke. U erkent dat U en MoPub elk onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken zijn van de persoonsgegevens die worden verwerkt om de Diensten te leveren, en dat MoPub individueel de doeleinden en middelen van verwerking bepaalt die in deze Overeenkomst worden beschreven. In geen geval zullen de partijen persoonsgegevens verwerken als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Elke partij is individueel en afzonderlijk verantwoordelijk voor de verplichtingen die voor haar gelden als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Twitter International Company is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van Eindgebruikers buiten de Verenigde Staten, met inbegrip van eindgebruikers in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

(m) EU-toestemmingsoplossing. Als U gepersonaliseerde advertenties wilt aanbieden aan Eindgebruikers in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, moet U de toestemming van die Eindgebruikers verkrijgen via de toestemmingsoplossing van de MoPub SDK.  U zult de toestemmingsoplossing van de MoPub SDK niet aanpassen of wijzigen of op andere wijze proberen de toestemming namens de Eindgebruiker frauduleus door te geven.

5. Licenties.

(a) Licentie voor MoPub-platform. Behoudens de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst hebt U gedurende de Looptijd recht op toegang tot en gebruik van het MoPub-platform, maar uitsluitend voor de volgende doeleinden: (a) uitvoeren van projecties van advertentieweergave-inventarissen die mogelijk beschikbaar zijn via het MoPub-platform, (b) uploaden en opslaan van Uitgeversadvertenties voor levering via het MoPub-platform, (c) selecteren van targeting- en leveringscriteria voor de levering van Uitgeversadvertenties, en (d) ontvangen van rapporten over advertentieverzoeken, weergaven en andere gegevens met betrekking tot de levering van advertenties via het MoPub-platform.

(b) Licentie voor Uitgeversadvertenties. Gedurende de Looptijd en in verband met het MoPub-platform verleent U MoPub hierbij een licentie in overeenstemming met al Uw toepasselijke rechten voor het hosten, aanbieden, routeren en plaatsen van Uitgeversadvertenties via het MoPub-platform.

(c) Licentie voor MoPub Marketplace. Behoudens de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst hebt U gedurende de Looptijd recht op toegang tot en gebruik van MoPub Marketplace, maar uitsluitend voor de volgende doeleinden: (a) vermelden van beschikbare Inventaris op het Publisher Network in MoPub Marketplace, en (b) ontvangen van rapporten over Adverteerdersadvertenties, weergaven en andere gegevens met betrekking tot de levering van Adverteerdersadvertenties via MoPub Marketplace.

(d) Licentie voor het aanbieden van Adverteerdersadvertenties. Gedurende de Looptijd en in verband met MoPub Marketplace verleent U MoPub hierbij een licentie in overeenstemming met al Uw toepasselijke rechten voor het aanbieden, routeren en plaatsen van Adverteerdersadvertenties vanuit MoPub Marketplace.

(e) MoPub-naamsvermelding. U gaat ermee akkoord dat MoPub via elke Dienst MoPub-merkkenmerken (Brand Features) of andere MoPub-naamsvermeldingen (gezamenlijk "Merkkenmerken" genoemd) kan opnemen in alle Adverteerdersadvertenties die door MoPub worden doorgegeven. U stemt ermee in dat MoPub mogelijk Merkkenmerken bevat op elke webweergave, website of ander medium dat wordt weergegeven voor een Eindgebruiker via de EU-toestemmingsoplossing van de MoPub SDK.

(f) Marketing en publiciteit. MoPub heeft het recht op en U verleent MoPub hierbij een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, volledig betaalde licentie krachtens al Uw toepasselijke rechten voor gebruik en weergave van Uw naam, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en/of logo's, en van de apps in het Publisher Network, in klantenlijsten, websiteoverzichten van klanten, presentaties, marketingmaterialen, casestudy's, blogposts en andere marketingactiviteiten.

6. Specifieke voorwaarden voor de Advertentiedienst.

(a) Uitgeversadvertenties. U mag in geen enkele Uitgeversadvertentie het volgende opnemen: (i) malware, spyware of andere kwaadaardige code of code die kan worden gebruikt om MoPub-beveiligingsmaatregelen te omzeilen, en (ii) alles waarmee een Eindgebruiker of een andere persoon persoonlijk kan worden geïdentificeerd.

(b) Door gebruiker vrijwillig verstrekte gegevens. Als U het verzamelen en het gebruik van Door gebruiker vrijwillig verstrekte gegevens via Uitgeversadvertenties inschakelt, moet U aan die individuele Eindgebruiker uitdrukkelijk bekendmaken dat die verzameling uitsluitend namens U of Uw Adverteerders (en niet voor MoPub) is. Tussen MoPub en U geldt dat Door de gebruiker vrijwillig verstrekte gegevens uitsluitend het eigendom en de vertrouwelijke informatie zijn van U of Uw Adverteerder en dat deze zijn onderworpen aan het gepubliceerde privacybeleid van U of Uw Adverteerder. "Door de gebruiker vrijwillig verstrekte gegevens" betekent alle persoonlijk identificeerbare informatie van Eindgebruikers die door U of Uw Adverteerder zijn verzameld via Uitgeversadvertenties.

(c) Kosten van de Advertentiedienst. MoPub behoudt zich het recht voor om kosten aan U in rekening te brengen voor Uw gebruik van de Advertentiedienst (de "Advertentiekosten"). MoPub zal een kennisgeving verstrekken voordat de Advertentiekosten worden gewijzigd. Onder voorbehoud van het recht van MoPub, zoals uiteengezet in Sectie 2, zal MoPub U maandelijks factureren voor toepasselijke Advertentiekosten en gaat U ermee akkoord om al deze bedragen binnen 30 dagen na de toepasselijke factuurdatum te betalen. Alle verschuldigde bedragen die niet zijn ontvangen op de toepasselijke vervaldag, zullen worden onderworpen aan een vergoeding voor te late betaling van 1,5% per maand, of de maximaal toegestane kosten volgens de wet, indien dat bedrag lager is. U bent verantwoordelijk voor alle Belastingen (indien van toepassing) die zijn verbonden aan de Advertentiedienst (andere dan Belastingen op basis van de netto-inkomsten van MoPub), en U betaalt alle verschuldigde bedragen zonder enige inhouding of aftrek voor Belastingen of anderszins.

(d) Inkomstenrapportage. MoPub kan inkomstenrapportage bieden voor bepaalde externe bemiddelingsadvertentienetwerken die zijn gecertificeerd en goedgekeurd door MoPub ("Bemiddelingspartners"). Inkomstenrapportage biedt U de mogelijkheid om in de MoPub UI Uw inkomsten, verzoeken, weergaven en klikgegevens te bekijken voor de Bemiddelingspartners met wie U samenwerkt in verband met Uw gebruik van de Diensten ("Inkomstenrapportage").  Als U Inkomstenrapportage voor een Bemiddelingspartner wilt inschakelen, moet U over een geldig account beschikken bij de Bemiddelingspartner ("Netwerkaccount") en de referenties (als geautoriseerde gebruiker) voor het Netwerkaccount aan MoPub verstrekken, zodat MoPub de gegevens van het Netwerkaccount kan openen, verzamelen en gebruiken om de Inkomstenrapportage te verstrekken. Door Inkomstenrapportage in te schakelen en MoPub de referenties voor Uw Netwerkaccount te geven machtigt U MoPub om gegevens, waaronder gegevens over weergaven, clicks, verzoeken, eCPM, inkomsten en vulpercentages, die betrekking hebben op Uw Netwerkaccount bij de Bemiddelingspartner, te openen, te verzamelen en te gebruiken, en U verklaart en garandeert dat (i) U een geautoriseerde gebruiker bent van het Netwerkaccount, (ii) U beschikt over alle nodige rechten om MoPub te machtigen Uw Netwerkaccount te openen en gebruiken om Inkomstenrapportage te verstrekken, en (iii) door de toegang, verzameling en het gebruik van de gegevens van Uw Netwerkaccount geen overeenkomsten of beleid van derde partijen (met inbegrip van Bemiddelingspartners) worden of zullen worden geschonden. U mag Inkomstenrapportage alleen voor interne zakelijke doeleinden gebruiken in verband met de MoPub-diensten, waaronder optimalisatie, toewijzing van advertentie-inventaris en andere gerelateerde doeleinden voor de MoPub-diensten. U begrijpt en erkent dat gegevens van Inkomstenrapportage worden verstrekt door de Bemiddelingspartners, en dat MoPub niet verantwoordelijk is voor discrepanties in de rapportage of voor de prestaties of resultaten van Bemiddelingspartners.

7. Looptijd; Beëindiging.

De looptijd van deze Overeenkomst gaat in op de datum waarop U een Dienstaccount aanmaakt via de MoPub UI en akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, en de Overeenkomst blijft van kracht totdat deze door een van de partijen wordt beëindigd zoals bepaald in deze Overeenkomst ("Looptijd"). U kunt deze Overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen, met of zonder opgave van redenen, door een schriftelijke kennisgeving (via e-mail) te sturen naar het adres en de contactpersoon zoals uiteengezet in Sectie 15(c) hieronder; met dien verstande dat een dergelijke beëindiging van kracht wordt 10 werkdagen na de ontvangst door MoPub van een dergelijke kennisgeving of op de datum waarop MoPub, na ontvangst van een dergelijke kennisgeving, Uw toegang tot en gebruik van de Dienst opschort of Uw Account beëindigt, al naargelang welke datum het eerste is. MoPub kan deze Overeenkomst of een Account, met of zonder opgave van redenen, naar eigen goeddunken van MoPub op elk gewenst moment beëindigen. Bij beëindiging van deze Overeenkomst, (a) zullen alle licenties die aan U zijn verleend in deze Overeenkomst, automatisch worden beëindigd, en moet U onmiddellijk alle gebruik van de Diensten en MoPub-code beëindigen en alle kopieën, volledig of deels, van MoPub-code of Protocol in Uw bezit of onder Uw beheer vernietigen of wissen. Verder zal, bij afloop of beëindiging, als U een klant van Marketplace bent en als het saldo van Uw account minder dan US $ 50 (de "Beëindigingsdrempel") bedraagt, een dergelijk verdiend saldo onder de Beëindigingsdrempel niet worden betaald, en automatisch worden verbeurd, en zal MoPub eigendom verkrijgen van dergelijke bedragen. Als Uw verdiende saldo op het moment van afloop of beëindiging hoger is dan de Beëindigingsdrempel, zal MoPub het verdiende bedrag aan U overmaken binnen ongeveer 90 dagen na het einde van de maand volgend op de beëindiging. MoPub zal proberen U te betalen voor onbetwiste bedragen die zijn verdiend en onbetaald zijn gebleven, maar als MoPub niet tot betaling aan U kan overgaan als gevolg van U of door omstandigheden buiten de macht van MoPub, verbeurt U automatisch al deze bedragen, en zal MoPub het eigendom verkrijgen van dergelijke bedragen.

8. Opschorting; Stopzetting.

MoPub heeft het recht om, naar eigen goeddunken, met of zonder kennisgeving, een app van Uw Account, Uw Account of Uw toegang tot de MoPub UI of enige Dienst op te schorten. MoPub behoudt zich het recht voor om elke Dienst of MoPub-code, of functies of gedeelten daarvan, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten, hetzij tijdelijk, hetzij permanent. U gaat ermee akkoord dat MoPub niet aansprakelijk is voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit een dergelijke opschorting, wijziging of stopzetting van Uw Account.

9. Gegevensgebruik.

In verband met de werking van een Dienst kunnen MoPub en U Dienstgegevens verzamelen en ontvangen. "Dienstgegevens" omvatten alle informatie die U of MoPub verzamelt tijdens de levering van advertenties of de uitvoering van verplichtingen krachtens deze Overeenkomst, met inbegrip van informatie over apparaten van de Eindgebruiker, het surfgedrag tijdens de sessies van de Eindgebruiker, informatie over advertenties die zijn aangeboden, bekeken of aangeklikt, http-headerinformatie en alle andere gegevens die U vrijwillig aan MoPub verstrekt. U gaat ermee akkoord dat MoPub het recht heeft om: (a) Dienstgegevens te gebruiken en te verstrekken (i) voor levering van een van de Diensten, (ii) voor interne zakelijke doeleinden, (iii) voor verbetering van door MoPub geleverde producten of diensten, en (iv) voor verbetering en het mogelijk maken van diensten van Adverterende partners en andere externe partners; (b) Dienstgegevens te gebruiken en te verstrekken zoals is vereist door de wet of juridische procedures; en (c) Dienstgegevens te gebruiken en te verstrekken wanneer deze zijn geaggregeerd, zodat U, een Eindgebruiker of afzonderlijk apparaat hiermee niet kunnen worden geïdentificeerd. U mag Dienstgegevens die U ontvangt, gebruiken voor Uw interne bedrijfsdoeleinden, mits dit gebruik in overeenstemming is met alle toepasselijke privacybeleidsregels, wetten, regels, voorschriften en zelfreguleringsmechanismen van de industrie met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verstrekken van Dienstgegevens, en U alle toestemmingen, vrijstellingen, goedkeuringen, machtigingen en vrijwaringen van Eindgebruikers verkrijgt die mogelijk zijn vereist door toepasselijke wetgeving in verband daarmee.

10. Vertrouwelijkheid; Publiciteit; Eigendom.

(a) Vertrouwelijkheid. U gaat ermee akkoord om geen Vertrouwelijke informatie van MoPub (hieronder gedefinieerd) te verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MoPub, en om ten minste dezelfde mate van zorg te waarborgen om ongeoorloofd gebruik en openbaarmaking van dergelijke Vertrouwelijke informatie van MoPub te voorkomen zoals U doet voor Uw eigen vertrouwelijke informatie (maar in geen geval minder dan een redelijke mate van zorg). "Vertrouwelijke informatie van MoPub" omvat alle informatie die door MoPub wordt verstrekt, hetzij direct, hetzij indirect, schriftelijk, mondeling of door inspectie van tastbare zaken, en die, indien deze schriftelijk of tastbaar wordt bekendgemaakt, wordt gemarkeerd als "Vertrouwelijk" of een vergelijkbare aanduiding, of die, indien mondeling bekendgemaakt, wordt geïdentificeerd als beschermd door eigendomsrechten en/of vertrouwelijk op het moment van openbaarmaking, of die in de omstandigheden en gezien de aard van de informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk wordt beschouwd, en de functies en functionaliteit van een Dienst bevat. Vertrouwelijke informatie van MoPub behelst geen informatie die: (a) algemeen bekend is of wordt bij het publiek buiten Uw schuld of zonder schending door U van deze Overeenkomst; (b) U op het moment van openbaarmaking rechtmatig kent zonder verplichting tot vertrouwelijkheid; (c) onafhankelijk door U is ontwikkeld zonder gebruik van of verwijzing naar de Vertrouwelijke informatie van MoPub en zonder enige schending van enige verplichting in deze Overeenkomst; of (d) U rechtmatig verkrijgt van een derde partij die rechtmatig in het bezit is van dergelijke informatie zonder beperking van gebruik of openbaarmaking.

(b) Publiciteit. U zult MoPub niet noemen of de Merkkenmerken van MoPub gebruiken in een persbericht, openbare aankondiging, advertentie, blog of andere vorm van publiciteit met betrekking tot deze Overeenkomst of op een andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MoPub.

(c) Eigendom. Tussen de partijen behoudt MoPub alle rechten, aanspraken op en belangen in de Diensten en alle MoPub-materialen en materialen die door MoPub in verband met deze Overeenkomst zijn gemaakt, ontwikkeld of geleverd, met inbegrip van alle Intellectuele-eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd) met betrekking tot al het voorgaande. Tussen de partijen, behalve zoals hierin uiteengezet, behouden U en Uw licentiegevers alle rechten, aanspraken op en belangen in het Publisher Network, met inbegrip van alle Intellectuele-eigendomsrechten die daarmee verband houden. "Intellectuele-eigendomsrechten" betekent auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim, moreel recht, privacyrecht, publiciteitsrecht of enig ander intellectueel eigendom of eigendomsrecht, inclusief alle apps, voortzettingen of andere registraties met betrekking tot iets van het voorgaande, volgens de wetten of voorschriften van een buitenlandse of nationale overheid, regelgevende of gerechtelijke autoriteit. Als U MoPub feedback of suggesties in verband met deze Overeenkomst of enige Dienst of MoPub-materialen ("Feedback") verstrekt, stemt U ermee in om alle rechten, aanspraken op en belangen in die Feedback toe te wijzen aan MoPub, en wijst U deze hierbij toe.

11. Disclaimer.

U erkent dat sommige functies van de Diensten van experimentele aard kunnen zijn. MoPub biedt geen garantie dat de Diensten betrouwbaar, nauwkeurig, volledig of anderszins vrij van gebreken zijn. Dienovereenkomstig worden de Diensten beschikbaar gesteld voor gebruik "IN DE HUIDIGE STAAT", en elk gebruik ervan door U geschiedt uitsluitend op eigen risico. MoPub behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de levering van de Diensten op elk moment te integreren of te beëindigen (onder voorbehoud van kennisgeving zoals hierin vereist), en MoPub is niet gebonden aan bepalingen, garanties of andere voorwaarden met betrekking tot de Diensten. MoPub heeft geen controle op, doet geen aanbevelingen en geeft geen goedkeuringen voor Adverteerdersadvertenties of Uitgeversadvertenties, en geeft geen enkele garantie voor welke inhoud dan ook van Adverteerdersadvertenties of Uitgeversadvertenties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid, volledigheid of betamelijkheid van Adverteerdersadvertenties of Uitgeversadvertenties. MoPub geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst, en wijst nadrukkelijk de impliciete garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk, titel, geschiktheid voor een bepaald doel en impliciete garanties die voortvloeien uit het verloop van de handel of uitvoering, van de hand. Voor alle duidelijkheid: MoPub geeft geen garantie dat de resultaten van de Diensten of de Diensten correct, ononderbroken of foutloos zijn, dat defecten worden gecorrigeerd en dat de Diensten vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten, of dat de Diensten te allen tijde kunnen worden gebruikt, of tijdens een downtime die (i) wordt veroorzaakt door storingen aan openbare internet-backbones, netwerken of servers, (ii) wordt veroorzaakt door defecten aan Uw apparatuur, systemen of lokale toegangsdiensten, (iii) het gevolg is van eerder gepland onderhoud of (iv) verband houdt met gebeurtenissen buiten de controle van MoPub (of haar volledige dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen), zoals stakingen, oproeren, opstand, branden, overstromingen, explosies, oorlog, overheidsmaatregelen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, natuurrampen, of onderbrekingen in internetdiensten naar een gebied waar MoPub (of haar volledige dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen) of Uw servers zich bevinden of zijn ondergebracht.

12. Beperking van aansprakelijkheid.

MOPUB IS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U OF ENIGE BETROKKEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE PUNITIEVE, INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE, VERTROUWENS (VERWACHTINGS)- OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN VERLIES VAN ZAKELIJKE ACTIVITEITEN, INKOMSTEN OF VERWACHTE WINSTEN, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), HETZIJ ANDERSZINS, EN ONGEACHT OF MOPUB OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID OF SCHADE VAN MOPUB, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), HETZIJ ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT EEN DIENST OF DEZE OVEREENKOMST, MEER DAN $ 500 BEDRAGEN. DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT HET BESTAAN VAN MEER DAN ÉÉN VORDERING DE VOORGAANDE LIMIETEN NIET VERGROOT, EN DAT DE BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE SECTIE ZELFS VAN TOEPASSING ZIJN INDIEN ENIGE BEPERKTE VERHAALMOGELIJKHEID DIE IN DEZE OVEREENKOMST IS AANGEGEVEN, NIET BLIJKT TE VOLDOEN AAN HAAR WEZENLIJKE DOEL.

13. Verklaringen en garanties.

U verklaart en garandeert het volgende: (a) Gedurende de Looptijd beschikt U over en zorgt U voor de instandhouding van alle rechten, machtigingen en licenties (met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele Intellectuele-eigendomsrechten) die zijn vereist met betrekking tot (i) het Publisher Network, (ii) de weergave van Adverteerders- en Uitgeversadvertenties op het Publisher Network, (iii) de mogelijkheid van MoPub om de diensten uit te voeren die het onderwerp zijn van deze Overeenkomst en (iv) het toekennen van de rechten die U hier verleent; (b) U adverteert niets illegaals en bent niet betrokken bij illegale of frauduleuze zakelijke praktijken; (c) alle informatie die U aan MoPub verstrekt om U te registreren bij een Dienst, is altijd correct, nauwkeurig, volledig en actueel; (d) U hebt alle nodige rechten, macht en bevoegdheid om deze Overeenkomst aan te gaan en de handelingen te verrichten die van U in dit verband worden vereist; (e) U bent, als U deze Overeenkomst aangaat of anderszins toegang hebt tot of gebruikmaakt van een Dienst namens een andere persoon of entiteit, bevoegd om deze Overeenkomst aan te gaan en toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van deze Dienst namens die persoon of entiteit; (f) U hebt voldaan aan en zult blijven voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, statuten, verordeningen en voorschriften (met inbegrip van maar niet beperkt tot relevante wetten over gegevensbescherming en privacy) bij Uw uitvoering van de hier vermelde handelingen, en U zult ervoor zorgen dat MoPub niet de toepasselijke wetgeving overtreedt; (g) U zult voldoen aan en U beschikt over alle toestemmingen, ontheffingen, goedkeuringen, machtigingen en vrijwaringen van Eindgebruikers om MoPub toe te staan om de Dienstgegevens te verzamelen en te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst, waaronder Sectie 9, en zoals vereist voor MoPub om de hier genoemde diensten te verlenen; (h) U zult te allen tijde het MoPub-beleid naleven; en (i) Uitgeversadvertenties zullen nu en in de toekomst geen inbreuk maken op of een schending inhouden van Intellectuele-eigendomsrechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of morele rechten.

14. Schadeloosstelling.

U stemt ermee in MoPub, haar licentiegevers, onafhankelijke contractanten en leveranciers, en haar en hun agenten, directeuren, functionarissen en werknemers (gezamenlijk de "Gevrijwaarde personen" genoemd) schadeloos te stellen voor, en te verdedigen en te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, aansprakelijkheid, verlies en kosten (waaronder schadevergoedingen, schikkingsbedragen en redelijke juridische kosten), ingesteld tegen Gevrijwaarde personen, en voortvloeiend uit, gerelateerd aan of die kunnen voortvloeien uit (i) het Publisher Network, Uw gebruik van enige Dienst en/of Uw schending van enige andere voorwaarde in deze Overeenkomst, (ii) enige vordering of bewering dat een Uitgeversadvertentie of inhoud van een Uitgeversadvertentie inbreuk maakt op, een overtreding is van of onrecht doet aan intellectuele-eigendomsrechten, of laster, smaad of hoon inhoudt voor enige persoon, (iii) Uw verzuim om alle toestemmingen, licenties, vrijwaringen, rechten, titels en belangen te verkrijgen die nodig zijn om de Uitgeversadvertenties weer te geven, (iv) Uw niet-naleving van het MoPub-beleid, (v) of met betrekking tot Marketplace, Uw verzuim om alle rechten, titels en belangen te verkrijgen die nodig zijn om de Inventaris te verkopen en de Adverteerdersadvertenties aan te bieden op het Publisher Network. U stemt ermee in geen enkele vordering tegen enige Gevrijwaarde persoon te regelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MoPub.

15. Diversen.

(a) Locatie; Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende acties worden beheerst door de wetten van de staat Californië zonder rekening te houden met of de toepassing van de bepalingen voor wetsconflicten of Uw staat of land van verblijf. Alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, zullen exclusief worden voorgelegd aan de federale of staatsrechtbanken van San Francisco County, Californië, VS, en MoPub en U stemmen in met de persoonlijke jurisdictie van die rechtbanken.

(b) Volledige overeenkomst. De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot Diensten. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Overeenkomst en enige schriftelijke overeenkomst(en) tussen MoPub en U, die door beide partijen zijn ondertekend na de ingangsdatum van deze Overeenkomst, met betrekking tot een Dienst, zullen de voorwaarden van de schriftelijke overeenkomst(en) voorrang hebben op de specifieke voorwaarden van deze Overeenkomst met betrekking tot een dergelijk conflict.

(c) Kennisgevingen. Alle kennisgevingen aan MoPub moeten worden verzonden naar: MoPub, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS, ter attentie van Legal Department, via eersteklas of luchtpost of koerierdienst, met een kopie per e-mail naar legalnotices@twitter.com, en worden geacht te zijn afgeleverd na ontvangst. Een kennisgeving aan U kan worden verricht door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat is opgegeven in Uw Account, of door een bericht te plaatsen in Uw Account of de MoPub UI, en wordt geacht te zijn ontvangen wanneer verzonden (voor e-mail) of gepost.

(d) Verklaring van afstand. Het nalaten van MoPub om enig recht of bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling. De verklaring van afstand van een verzuim door MoPub is geen verklaring van afstand van een volgend verzuim.

(e) Scheidbaarheid. Niet-afdwingbare bepalingen zullen worden gewijzigd om de intentie van de partijen weer te geven, en de resterende bepalingen van de Overeenkomst blijven volledig van kracht.

(f) Wijziging. MoPub behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst of het toepasselijke beleid te allen tijde en naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen door U hiervan een kennisgeving te verstrekken. Alle wijzigingen of aanpassingen worden onmiddellijk van kracht na het plaatsen van de herziene Overeenkomst in de MoPub UI, en U doet afstand van elk recht dat U mogelijk hebt om aanvullende kennisgevingen van dergelijke wijzigingen of aanpassingen te ontvangen. Wanneer U gebruik blijft maken een Dienst na plaatsing van een herziene Overeenkomst, betekent dit dat U ermee akkoord gaat te worden gebonden door de herziene Overeenkomst. Als U niet akkoord gaat met enige voorwaarden van de gewijzigde Overeenkomst, moet U stoppen met het gebruik van de Diensten.

(g) Toewijzing. U mag deze Overeenkomst of Uw rechten hierin niet toewijzen of doorgeven en een dergelijke poging zal ongeldig zijn.

(h) Overmacht. Als de uitvoering van enig onderdeel van deze Overeenkomst door MoPub wordt verhinderd, belemmerd, vertraagd of anderszins onuitvoerbaar wordt gemaakt vanwege overstroming, oproer, brand, gerechtelijke of overheidsmaatregelen, arbeidsconflicten, overmacht of andere oorzaken buiten de macht van MoPub, dan zal MoPub worden vrijgesteld van dergelijke prestaties voor zover deze door dergelijke oorzaken worden verhinderd, belemmerd of vertraagd.

(i) Onafhankelijke contractanten. MoPub en U zijn geen juridische partners of agenten, maar onafhankelijke contractanten, en geen van de partijen heeft op grond van deze Overeenkomst het recht, de macht of de bevoegdheid om te handelen of expliciet of impliciet een verplichting aan te gaan namens de andere partij.

(j) Instandhouding. Secties 2, 4 en 7-15 blijven van kracht na het verstrijken of beëindigen van deze Overeenkomst.

Treedt in werking op: 25 mei 2018